112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Ewaluacja działań szkoły - 2018/2019

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolny 2018/2019

 

Wymaganie 1:

 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Cel ewaluacji: sprawdzenie, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Wskaźniki :

 • Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.
 • Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale współpracują ze sobą w planowaniu i organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
 • Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych:

- umiejętności uczenia się czyli zdolności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się,

       - organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarząd     czasem i informacjami, zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • ankiet skierowanych do nauczycieli, losowo wybranych rodziców, uczniów,
 • wywiadów z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkoły,
 • analizy dokumentacji szkoły.

Wnioski:

 • Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi ucznia.
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych nie rozwija wszystkich zainteresowań uczniów.
 • Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale współpracują ze sobą, rozwiązują wspólnie trudności.
 • Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
 • Kształcone są kompetencje kluczowe –
 1. umiejętność uczenia się,
 2. organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez   efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie jak i w grupach.
 • Uczniowie są zainteresowani dodatkowymi zadaniami dla chętnych i z dużym zaangażowaniem je wykonują.
 • Nie wszyscy rodzice czytają informacje zawarte na stronie internetowej szkoły, a które są zalecane przez nauczycieli.
 • Nie wszyscy nauczyciele udzielają informacji zwrotnej uczniowi.

Rekomendacje:

 • Należy dostosować godziny zajęć dodatkowych tak, aby każdy uczeń mógł z nich korzystać.
 • Należy w miarę możliwości szkoły dostosować ofertę zajęć pozalekcyjnych, uwzględniając propozycje uczniów i rodziców.
 • Należy stworzyć możliwość wykonywania zadań, które nie są obowiązkowe.
 • Należy zwracać większą uwagę rodziców i uczniów, by systematycznie korzystali ze strony internetowej szkoły.
 • Należy zwracać uwagę uczniów oraz wskazywać im umiejętności, nad którymi muszą popracować, co poprawić, utrwalić.

                                  zespół ds. ewaluacji: Marta Wójcik-Marzec, Hanna Sokołowska, Aleksandra Śmietanka, Bożena Nowakowska, Joanna Górnik,

 

Wymaganie 5:

 1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Cel ewaluacji : pozyskanie informacji na temat wspomagania przez szkołę rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.

Wskaźniki :

 • W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
 • W szkole prowadzi się indywidualizację procesu edukacji   w odniesieniu do potrzeb uczniów.
 • Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rewalidacyjne odpowiednio do potrzeb uczniów.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • ankiet skierowanych do wychowawców, losowo wybranych rodziców, uczniów,
 • analizy dokumentacji szkoły.

Wnioski:

 • W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, rozwojowe oraz sytuacje społeczne uczniów i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz                           do planowania pracy z uczniem.
 • Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów w taki sposób, aby każdy uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
 • Szkoła wspomaga indywidualny rozwój uczniów poprzez zapewnienie im zajęć adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
 • Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów jest efektywna               i adekwatna do ich potrzeb i sytuacji społecznej.
 • Szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną.
 • W szkole prowadzone są zajęcia mające na celu udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności w nauce.
 • Uczniowie otrzymują od nauczycieli pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Uczniowie korzystają z szerokiej oferty zajęć (wybierają często więcej niż jeden typ zajęć), rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, poznają zasady funkcjonowania   w grupie rówieśniczej, mają możliwość nadrabiania zaległości w nauce.

Rekomendacje:

 • Organizować zajęcia z zakresu udzielania pomocy uczniom potrzebującym wsparcia w nauce.
 • Rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów, poszerzając ofertę zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem sugestii rodziców i uczniów.
 • Zaplanować szerszą ofertę zajęć sportowych ze względu na duże zainteresowanie tego rodzaju zajęciami wśród uczniów.
 • Podtrzymywać efektywną współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły.