Jakie zmiany czekają uczniów przystępujących do sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/2015?


Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian na koniec szkoły podstawowej nie będzie już wyglądał tak, jak do tej pory. Test będzie składał się z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki. Druga część obejmuje wiadomości i umiejętności z jednego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Pierwszy etap sprawdzianu będzie trwał 80 minut, a drugi 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu będą rozdzielone przerwą. Zadania z języka polskiego i matematyki oparte będą na tekstach lub informacjach z zakresu historii i przyrody. Będą to zarówno zadania zamknięte (8-12 z każdego przedmiotu) jak i otwarte (2-4 z każdego przedmiotu). Wiadomości i umiejętności z języka obcego będą sprawdzane za pomocą zadań zamkniętych (35-45 zadań).
Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczniowie powinni uzyskać. Sprawdzian będzie przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowy lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych wynikach. Będą to cztery informacje, wyrażone w procentach. Wynik ogólny oraz dwa szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki, oraz wynik z języka obcego nowożytnego.
Pełen zakres zmian, jakie wystąpią w sprawdzianie przeprowadzanym od roku szkolnego 2014/2015, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Na stronie CKE (
http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian) znajdą Państwo Informator o sprawdzianie zawierający przykładowe zestawy zadań do części pierwszej i drugiej testu. Zestawy zadań z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3.