112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Dziecięca Akademia Przyszłości

„DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany w roku szkolnym 2012/2013.

 

Istotnymi zamierzeniami projektu było przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport. Adresatami projektu byli przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogłyby stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie w naszej szkole pracowali w grupie projektowej liczącej 17 osób. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których brali udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmował pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie

Zajęcia w ramach projektu odbywały się zgonie z ustalonym harmonogramem. Różnorodność zajęć pozwoliła uczniom rozwijać swoje zainteresowania na wielu płaszczyznach. Realizujący je nauczyciele starali się, aby treści przekazywane podczas zajęć pomogły w wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów i uczennic, zmniejszyły ich dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych, pozwoliły rozwijać zainteresowania i umiejętności, aspiracje poznawcze oraz aktywność w różnych dziedzinach. Istotnym zamierzeniem było także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.
Ogromne zainteresowanie wzbudziła możliwość wykorzystania podczas zajęć z zakresu języków obcych tablicy intraktywnej, dzięki której uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności korzystania z nowoczesnych metod pozyskiwania i zdobywania wiedzy. Wzmocnili umiejętność koncentracji i zapamiętywania. Rozwinęli sprawności językowe, wzbogacili słownictwo z poszczególnych tematów oraz wzmocnili motywację do nauki. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych dały szansę rozwijania cierpliwości, spostrzegawczości i logicznego myślenia. Rozbudziły zainteresowania uczniów zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu. Obserwacje mikroskopowe dostarczyły ciekawych wrażeń dając możliwość obserwacji organizmów roślinnych w "innym" wymiarze. Zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwoliły na kształcenie umiejętności prawidłowego korzystania z programów do przeglądania stron internetowych, korzystania z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji, poznali pojęcia wirus komputerowy i nauczyli się obrony przed nim.
Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dały szansę zrozumienie własnych trudności i chęć skutecznego ich pokonywania, wzmocniły aktywność do nauki, która przyczyni się do zredukowania negatywnych postaw wobec szkoły i samych siebie, czego oczekiwanym efektem jest zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń. Zajęcia sportowo-wychowawcze zapewniły wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży, ogólne usprawnienie ruchowe, udoskonaliły sprawności kondycyjno – koordynacyjnej, hartowanie organizmu. Gry zespołowe wdrożyły do zdrowego współzawodnictwa oraz rozbudziły zainteresowania do poszukiwania różnorodnych form aktywności rekreacyjno – zdrowotnej i sportowej.
Zorganizowane wycieczki w ramach realizacji projektu dawały możliwość rozbudzenie zainteresowań do poszukiwania różnorodnych form aktywności rekreacyjno – zdrowotnej i sportowej, do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w wolnym czasie.
Pierwszy wyjazd odbył się w ramach realizacji zajęć sportowo - wychowawczych na pływalnię "Neptun" do Radomia zgodnie z programem zajęć. Podczas wyjazdu uczniowie uczyli się pływania lub doskonalili technikę. Poznali także znaczenie hartowania organizmu dla zdrowia człowieka. Nauczyciele zaproponowali gry i zabawy oswajające z wodą. Wyjazd dostarczył wielu pozytywnych emocji. Czas spędzony na basenie uznany został przez uczniów jak wielka atrakcja.
Drugi wyjazd odbył się w ramach realizacji zajęć z języków obcych do kina "Helios" do Radomia oraz do Centrum Zabawy "Hula Park". Wycieczka dostarczyła uczniom bardzo wielu pozytywnych wrażeń, pozwoliła w nawiązaniu kontaktów w grupie rówieśniczej, poprawiła komunikacje miedzy nimi, sposób wyrażania emocji i precyzowania myśli. A grupę projektową tworzą uczniowie z kilku klas, więc wzmocnienie więzi w nowo powstałej grupie rówieśniczej jest bardzo cenne. Wzrosła samoocena uczniów i wiara we własne możliwości.

 

Projekt ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 03.09.2012 r. – 28.06.2013 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA –18.024,00ZŁ.


Założenia projektu

1. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
2. Realizacja Projektu pozwoli:

a) przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji,
b) udzielić dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
c) ukształtować w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
d) upowszechni idee wychowania przez sport,


W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć, umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę z uczniem,.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Niezbędnych informacji dotyczących realizowanego Projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” udzielają:
Agnieszka Baranowska – naczelnik wydziału oświaty Gminy Białobrzegi tel. 0 48 613 25 72 wew. 22
Elżbieta Siedlecka – koordynator szkolny projektu tel. 0 48 613 23 11

 

GALERIA PROJEKTU - TUTAJ


ue