112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Emocja” dla uczniów klas IV-V

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

Głównym założeniem projektu jest realizacja określonych modułów z zadaniami wg harmonogramu dostępnego na oficjalnej stronie programu oraz regulaminie.

Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
• Integracja zespołu klasowego.
• Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
• Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
• Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
• kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
• Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Eliminowanie zachowań agresywnych.
• Możliwość udziału wminimum3 akcjach dodatkowych przy projekcie:
• Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Możliwość udziału w minimum 2 akcjach dodatkowych przy projekcie:
• Kartki z Iskierkami Emocji (edycja zimowa, edycja wiosenna)
Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI

• Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
• Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
• Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
• Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
• Edukacja i prewencja emocjonalna.
• Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
• Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii , przełamywanie barier.
• Integracja środowiska szkolnego.
• Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).
• Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.
• Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA NAUCZYCIELA
• Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat relacji między dziećmi.
• Poczucie satysfakcji z dziecięcej aktywności.
• Wzbogacenie doświadczenia pedagogicznego oraz warsztatu pracy.
• Podwyższenie jakości własnej pracy.
• Zapoznanie się z nowymi narzędziami pracy.
• Satysfakcja z efektów realizacji projektu oraz jego wpływu na grupę.
• Współpraca nauczycieli, możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami.
• Możliwość udziału w akcjach certyfikowanych dodatkowych.
• Wzrost kompetencji organizatorskich.

Moduł 1 

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4

Certyfikat dla placówki