112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Czytamy i mówimy

„Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne:
 po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki,
bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki."
 Stanisław Konarski

GALERIA ZDJĘĆ  

WSTĘP
    Inspiracją do kontynuowania innowacji stały się dla nas obserwacje wyniesione z zajęć czytelniczych w ubiegłym roku, wrażenia dzieci, jak również pozytywne opinie rodziców na temat działań prowadzonych w zakresie innowacji. Cykl zajęć zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 będzie się odbywał pod hasłem „Czytamy i mówimy”. Jesteśmy przekonane, iż wprowadzenie uczniów w świat książki, tekstu literackiego, poezji, baśni, bajki już od początku ich pobytu w szkole, jest dla nich nieocenionym doświadczeniem. Pragniemy, aby realizacja tej innowacji pedagogicznej w dalszym ciągu rozwijała u dzieci świadomy i zorganizowany proces czytelnictwa. Mamy nadzieję, iż nabyta przez dzieci umiejętność czytania i słuchania, poznanie wielu utworów literackich nie będących w kanonie lektur klas I - III, posługiwanie się językiem literackim w zakresie mowy i pisma, podejmowane próby analizy tekstu literackiego, uświadomią im rolę czytania w życiu uczniowskim i społecznym. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na 10 miesięcy tj. od 01 września 2015 do 24 czerwca 2015r. i realizowane będzie w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.

 

CEL OGÓLNY
Nadrzędnym celem realizacji działań zawartych w innowacji „Czytamy i mówimy” jest dydaktyczne i wychowawcze oddziaływanie literatury na uczniów, poprzez wyrabianie  nawyku czytania książek o walorach wychowawczych oraz wskazywanie pozytywnych zachowań bohaterów i budzenie wzruszeń. Do głównych celów zaliczyć należy również kształcenie umiejętności pracy z tekstem, jego analizę, rozszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych, tworzenie ustnych i krótkich pisemnych wypowiedzi. W zakresie doskonalenia wypowiadania się, położony będzie akcent na kształtowanie umiejętności uczestniczenia w rozmowie poprzez zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, prezentowanie własnego zdania.  Ważnym jest również kształtowanie u dzieci inteligencji emocjonalnej, przede wszystkim poczucia własnej wartości i empatii, a także przekazywanie racjonalnych, prostych rad wychowawczych i konkretnych wskazówek, dotyczących wspólnego czytania, jako najskuteczniejszego oraz najtańszego sposobu budowania zasobów wewnętrznych dziecka.

 

SPOSOBY REALIZACJI
W realizacji innowacji wykorzystane będą następujące:
 - metody: projektu, słowna, problemowa, czynnościowa, pogadanka, drama;
- formy: indywidualne, zbiorowe, zespołowe (grupowe).

ZAKRES TREŚCI - ZADANIA DO WYKONANIA
1. Codzienne czytanie w klasie;
2. Codzienne czytanie w domu;
3. Imprezy biblioteczne: konkursy,  wystawy, spotkania literackie;
4. „Spotkania z literaturą” z elementami biblioterapii.
5. Cotygodniowe odwiedziny klasy w bibliotece szkolnej i comiesięczne w Bibliotece Publicznej, w ramach których organizowane będą lekcje biblioteczne, zabawy i gry, słuchanie głośnego czytania nauczyciela i audiobooków;
6.   Inscenizacje, przedstawienia, dramy;

 

HARMONOGRAM  ZADAŃ
Wrzesień
- „Z przygód krasnala Hałabały” (kontynuacja) - głośne czytanie wybranych opowiadań; bogacenie słownictwa uczniów; inscenizacja z wykorzystaniem sylwet do opowiadań: „O gościach, co nie przyszli na ucztę”, „Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił”, „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”; uczestniczenie w zabawie teatralnej – ilustrowanie mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera; kształtowanie rozumienia umownego znaczenia rekwizytu – sylwet oraz umiejętności posługiwania się nim w odgrywanej scence.

Październik
- Wiersze o jesieni - głośne czytanie przez nauczyciela dłuższych utworów; samodzielne czytanie z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji krótkich form poetyckich, przyniesionych przez uczniów z domowej biblioteczki; wypowiedzi uczniów na temat własnych odczuć, kształtowanie wrażliwości estetycznej; próby dzielenia się wrażeniami; wyszukiwanie i zaznaczanie w tekście wybranych fragmentów;  
- spotkania z uczniami klas I –III, czytanie wybranych tekstów – świętowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek.
Listopad
- „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” - głośne czytanie nauczyciela wybranych fragmentów; próba odpowiedzi na pytanie: czy warto pomagać innym, poznawać nowych przyjaciół, zwiedzać świat?; próba uchwycenia kontrastu pomiędzy egzotycznymi akcentami w baśni, a małym miasteczkiem angielskim – wskazanie właściwych fragmentów w tekście; wskazywanie w tekście różnych form komunikacji.
Grudzień
- W świecie baśni Andersena (kontynuacja) – głośne czytanie nauczyciela baśni: „Dziewczynka z zapałkami”, „Królowa Śniegu”, „Choinka”; określanie w baśniach nastroju, czasu, miejsca i akcji; Próby wyodrębniania postaci, zdarzeń; zajmowanie własnego stanowiska względem poznanych bohaterów i zdarzeń, tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
Styczeń
„Anaruk chłopiec z Grenlandii” – głośne czytanie nauczyciela wybranych fragmentów; kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat osobliwości klimatu, życia Eskimosów, ich zwyczajów; porównanie życia rodziny Anaruka z własnymi rodzinami (sprzęty, zajęcia, pożywienie, dom); wykorzystywanie i przetwarzanie tekstu opowiadania w celu poszerzania wiedzy o krainie wiecznego lodu.
Luty
- „Malutka Czarownica” – głośne czytanie nauczyciela; elementy fantastyczne w utworze; czy łatwo przychodzi nam przyjaźń, wytrwałość; dlaczego bywa trudno na drodze do doskonałości i wreszcie czy posiadamy umiejętność przeciwstawiania się złu; określanie wpływu lektury na rozwój emocjonalny uczniów; próba uchwycenia zasad moralnych, jakimi kierowała się główna bohaterka – wypowiedzi uczniów.
Marzec
- Wiosna w literaturze – głośne czytanie nauczyciela wybranych wierszy, opowiadań, zagadek z książek „Od wiosny do wiosny”, „Razem ze słonkiem” i inne; prezentacja utworów o tematyce wiosennej przygotowanych przez uczniów; próba przedstawienia przez uczniów swoich spostrzeżeń i odczuć; nawiązanie do znanych już dzieciom utworów, odtwarzanie z pamięci wierszy i piosenek o tematyce wiosennej.
Kwiecień
- „Banialuki do zabawy i nauki”, „Byk jak byk” - żartobliwe ujęcie bardzo ważnych rzeczy; głośne czytanie nauczyciela; poszukiwanie źródeł informacji o poprawności naszej mowy i pisma – słowniki językowe; proste zasady korzystania ze słowników – przypomnienie alfabetu; praca w grupach – korzystanie ze słownika ortograficznego.

Maj
- „Oto jest Kasia”  - głośne czytanie nauczyciela; wskazywanie w książce przykładów kształtowania poprawnych relacji rodzinnych; głośne czytanie przygotowanych przez uczniów fragmentów książki; rozmowy z uczniami na temat obowiązków w rodzinie i powinności wywiązywania się z nich, przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie osób dorosłych, współpraca w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych – wypowiedzi uczniów inspirowane lekturą i własnym doświadczeniem;
- obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek – spotkania z uczniami – głośne czytanie nauczyciela.
Czerwiec
- „Mikołajek” – głośne czytanie nauczyciela; wskazywanie w tekście fragmentów ilustrujących poczucie humoru w utworze; wypowiedzi uczniów na temat roli ilustracji w utworze; prezentacja zeszytów lektur – wystawa.

 

Czytaliśmy i mówiliśmy…
Nasze zajęcia od początku września były kontynuacją spotkań z krasnalem Hałabałą. Głośne czytanie wybranych opowiadań o tematyce jesiennej, miało na celu bogacenie słownictwa uczniów oraz poznawanie archaizmów językowych. Powodzeniem cieszyły się inscenizacje z wykorzystaniem sylwet do opowiadań: „O gościach, co nie przyszli na ucztę”, „Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił”, „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”. Uczestniczenie w zabawie teatralnej pozwoliło uczniom nabywać i rozwijać umiejętność ilustrowania mimiką, gestem i ruchem zachowań bohatera. Ważnym było również kształtowanie rozumienia umownego znaczenia rekwizytu oraz umiejętności posługiwania się nim w odgrywanej scence.
W październiku do głośnego czytania przez nauczyciela wybrane zostały wiersze o jesieni pochodzące ze zbiorku „Od wiosny do wiosny”. Uczniowie rozwiązywali również zagadki literackie o tematyce jesiennej, a następnie odgrywali scenki dramowe. Starali się samodzielne czytać przygotowane przez siebie utwory poetyckie, uwzględniając interpunkcję i intonację prezentowanych wierszy. Chętne osoby prezentowały ciekawe wypowiedzi na temat własnych odczuć, umiejętnie dzieląc się wrażeniami. Dzieci podjęły również pierwsze próby pracy z tekstem, mające na celu wyszukiwanie i zaznaczanie wybranych fragmentów. Nie były to łatwe zadania, jednak poprawnie wykonywane. Z ciekawością podjęli próbę zabawy opartej na publikacji E. M. Skorek „Rysowane wierszyki”, która polegała na ilustrowaniu podczas mówienia tekstu wierszyka odpowiednimi elementami rysunku. Teksty rysowane stanowiły formę rysunku narastającego związanego ze słowem. 21 października uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z pisarką Elżbietą Bednarczyk. Dzieci zakupiły książeczki z imienną dedykacją i autografem pisarki.
W listopadzie czytaliśmy „Doktora Dolittle i jego zwierzęta”. Z przyjemnością uczniowie omawiali różne zagadnienia związane z lekturą, np. egzotyczne akcenty tej powieści. Ze zrozumieniem tematu uczniowie wskazywali różne formy komunikacji bohaterów np. mowę zwierząt, rozpoznawanie zapachów. Na pytanie czy warto pomagać innym i poznawać nowych ludzi i przyjaciół? dzieci udzielały twierdzące odpowiedzi i popierały je pięknymi przykładami z własnego doświadczenia.
W grudniu z radością przenieśliśmy się do baśniowej krainy „Królowej Śniegu”. Dzieci doskonale radziły sobie z redagowaniem planu wydarzeń. Podczas omawiania baśni Andersena „Choinka” , uczniowie w dojrzały  - jak na ich wiek – sposób wypowiadali się na temat roli marzeń, pragnień i radości w życiu. Bez problemu odnaleźli cytat w tekście baśni i prawidłowo zapisali w zeszytach.
Styczeń nie zaskoczył nas mroźną zimą! Lektura opowiadania Cz. Centkiewicza pt. „Anaruk chłopiec z Grenlandii” pozwoliła rozbudzić wyobraźnię i poznać osobliwości ostrego arktycznego klimatu. Przybliżyła uczniom odmienną codzienność życia Eskimosów: zwyczaje, zajęcia, sposób spędzania wolnego czasu. Rysunki uczniów pięknie prezentowały się na wystawie.
W lutym radości dostarczyło czytanie  „Malutkiej Czarownicy”.  Uczniowie doskonale wychwycili elementy fantastyczne w utworze. Pięknie wypowiadali się na następujące tematy: czy łatwo przychodzi nam przyjaźń, wytrwałość; dlaczego bywa trudno na drodze do doskonałości i wreszcie czy posiadamy umiejętność przeciwstawienia się złu. Bez problemu wskazali zasady moralne, jakimi kierowała się główna bohaterka, budując wokół tego tematu zgrabne wypowiedzi.
W marcu uczniowie poszukiwali wiosny w literaturze: w wybranych wierszach, opowiadaniach, zagadkach z książek „Od wiosny do wiosny”, „Razem ze słonkiem” i innych. Przedstawiali w prosty i jasny sposób swoje spostrzeżenia i odczucia, nawiązując do znanych już im utworów i odtwarzali z pamięci wiersze i piosenki o tematyce wiosennej. Wytrwale przygotowywali się do przedstawienia teatralnego, przygotowanego przez uczniów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, zaprezentowanego 12 kwietnia we wtorek, w sali gimnastycznej naszej szkoły. Bohaterką była Pchła Szachrajka, którą widzowie mogli podziwiać w trzech scenach. Pierwsza odsłona – „Rurki z kremem”, druga odsłona – „Warszawianki”, trzecia odsłona - „Bal u Szerszenia”. Na przedstawienie przybyli zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie i wiele osób bliskich dzieciom, nauczyciele i uczniowie klas młodszych naszej szkoły. Nasi mali aktorzy dostarczyli widzom ogromnych wzruszeń, których nie zmąciła nawet złośliwość rzeczy martwych. Uczniowie doświadczyli, jaką rolę pełnią kostiumy, rekwizyty, scenografia, kulisy. Doskonale poradzili sobie z tremą. Dzieci wcielające się w rolę „Pchły Szachrajki” i postaci, z którymi się spotkała w tej bajce, trafnie przekazały atmosferę i humor, jakie zawarł w swoim utworze Jan Brzechwa. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Na koniec przedstawienia, Rodzice w podziękowaniu swoim pociechom, przygotowali niespodziankę. Aplauz zakończony został wystrzałem konfetti i serpentyn, co było dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Lody od rodziców były słodkim akcentem na koniec trudnego dnia.

Dziękujemy Rodzicom, Koleżankom i Kolegom z pracy za wsparcie i ciepłe słowa. Szczególne uznanie należy się wszystkim uczniom, którzy wcielili się w bajkowe postaci.

Obsada:
Narratorzy - Bartosz Kadziński, Jakub Śliż, Dominik Bienias, Krystian Fołtyn;
Pchła Szachrajka - Marysia Danielewicz, Oliwia Młynarczyk, Weronika Iwanowska;
Kelnerzy - Ryszard Konopka, Antoni Woźniak;
Cukiernik - Bartłomiej Cianowski;
Szerszeń - Maksymilian Fedorowicz;
Woźnicy i rozmówcy na balu - Oliwier Wójs, Maciej Ziółek;
Warszawianki - Julia Płaszczyńska, Jowita Gutkowska, Zosia Serafin, Ola Rupniewska, Marysia Danielewicz, Weronika Iwanowska.

W kwietniu przygotowaną sztukę o Pchle Szachrajce dzieci wystawiły dla przedszkolaków z PP nr 2 im. Kubusia Puchatka. Poznały również utwory, w których poważne zagadnienia językowe znalazły żartobliwe ujęcie – „Banialuki do zabawy i nauki”, „Byk jak byk”.
W maju z przyjemnością poznały tytułową bohaterkę książki Miry Jaworczakowej „Oto jest Kasia”. Wypowiadały się na poważne tematy dotyczące relacji rodzinnych, przestrzegania zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie osób dorosłych, współpracy w zabawie, w nauce szkolnej i innych sytuacji życiowych dzieci.
W czerwcu uczniowie poznali książkę Sempe – Goscinny pt. „Mikołajek”. W pracy z tekstem doskonale poradzili sobie z wskazywaniem humorystycznych sytuacji. Wypowiadali się również na temat roli ilustracji w utworze.

Zaznaczyć trzeba uroczyste podsumowanie innowacji „Czytamy i mówimy”, które miało miejsce 9 czerwca 2016r. W sali gimnastycznej, w obecności zaproszonych gości – przedstawicieli władz gminnych, dyrekcji, rodziców, uczniów i nauczycieli – uczniowie zaprezentowali – już bez tremy i stresu – przedstawienie o Pchle Szachrajce, poprzedzone słowem wstępnym, wykonanym przez Olę Rupniewską. Występ spotkał się z ogromnym uznaniem zarówno władz gminnych, jak i dyrekcji szkoły. Dzieci zostały nagrodzone książkami, ufundowanymi przez rodziców Rysia, państwa: Barbarę Słowińską i Piotra Konopka, a także słodyczami zasponsorowanymi przez panią Dyrektor. Natomiast pani Wiesława Sroka, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wręczyła całej klasie grę planszową „Ulica”.
Na zakończenie działań prowadzonych przez cały rok szkolny, odbyło się miłe spotkanie przy wspólnie przygotowanym stole, utrzymane w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie mieli jeszcze jedną okazję do dzielenia się własnymi odczuciami i refleksjami, wypowiadania swoich uwag i spostrzeżeń.
W tym czasie odwiedzaliśmy też Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Białobrzegi. We wrześniu oglądaliśmy wystawę „Białobrzegi w starej fotografii 1910 – 1945”. W październiku uczniowie mieli możliwość wysłuchać wierszy o tematyce jesiennej, a następnie uczestniczyć w dyskusji na temat „Dlaczego lubisz jesień?” Listopadowa wycieczka przyniosła nam wiele pięknych wrażeń, bo z podziwem przypatrywaliśmy się rzeźbom, płaskorzeźbom i rysunkom zaprezentowanym na wystawie „Wyczarowane z drewna”, których autorem jest pan Jan Kanty Skrzypczyński. Grudniowe odwiedziny pozwoliły na obejrzenie wystawy malarstwa i wysłuchanie  baśni „Dziewczynka z zapałkami”. W styczniu podziwialiśmy „Kwiaty z bibuły” pani Zosi Grodeckiej – Rosołek. W kwietniu dzieci z wielką przyjemnością obejrzały wystawę „Przegląd twórczości Witolda Gąsiorowskiego” i uważnie wysłuchały informacji o autorze, przedstawionych przez panią Sylwię Chojnacką – Tuzimek. W maju obejrzały wystawę pasteli  Małgorzaty Górnej-Saternik „Od jesieni do zimy”, a w czerwcu zwiedzana była wystawa „Malarstwo Jakuba Turzyńskiego”.

Nauczycielki prowadzące:
Magdalena Bąk - nauczyciel bibliotekarz
mgr Julita Zych – wychowawczyni klasy IIB

 

NASZE DZIAŁANIA: