112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2020/2021

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową
 • nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
 • egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

 1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia
 2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • 25 maja 2021 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • 26 maja 2021 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • 27 maja 2021 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut
 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 2. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.
 3. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych(czytników kart odpowiedzi).
 4. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.
 5. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 6. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.
 7. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
 • egzaminu z języka polskiego
 • egzaminu z matematyki
 • egzaminu z języka obcego nowożytnego

Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych poniżej:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy uczniów:
 • słabosłyszących i niesłyszących
 • słabowidzących i niewidomych
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym

 b. zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza dotyczy uczniów:

 • z czasową niesprawnością rąk
 • z przewlekłymi chorobami
 • chorzy lub niesprawni czasowo.

  c. opinia rady pedagogicznej dotyczy uczniów:

 • którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • którzy mają trudności adaptacyjne związane z kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (cudzoziemcy)

  d. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dotyczy uczniów:

 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

  e. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dotyczy uczniów:

 • z chorobami przewlekłymi

WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY

 1. do 30 września - rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
 2. a) wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 3. do ok. 25 lutego (3 miesiące przed egzaminem) rodzice mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września
 4. nie później niż do 15 października – rodzice dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektorowi szkoły. (Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu).
 5. do 28 września - Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 6. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/