112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty - rok szkolny 2019/2020

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę
- nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
- egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.


Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia
2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- polskiego
- matematyki
c. języka obcego nowożytnego.


3. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego
- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historii


PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut
- od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi(5 minut).
OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.
3. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych(czytników kart odpowiedzi).
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
6. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.
7. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
- egzaminu z języka polskiego
- egzaminu z matematyki
- egzaminu z języka obcego nowożytnego
- od 2022 r. egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych poniżej:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy uczniów:
- słabosłyszących i niesłyszących
- słabowidzących i niewidomych
- z niepełnosprawnością ruchową
- z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym
b) zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza dotyczy uczniów:
- z czasową niesprawnością rąk
- z przewlekłymi chorobami
- chorzy lub niesprawni czasowo.
c) opinia rady pedagogicznej dotyczy uczniów:
- którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
- którzy mają trudności adaptacyjne związane z kształceniem za granicą
- z zaburzeniami komunikacji językowej o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe(cudzoziemcy)
d) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dotyczy uczniów:
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
- z zaburzeniami komunikacji językowej
e) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dotyczy uczniów:
- z chorobami przewlekłymi

WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY

1. do 30 września - rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
a) wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
2. do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września
3. nie później niż do 15 października – rodzice dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektorowi szkoły. (Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu).
4. do 10 września  pojawia się komunikat dyrektora CKE o sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia, które wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
5. do 30 września - Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
6. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/