112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – rok szkolny 2021/2022

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

1.uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

2.egzaminem jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby skończyć szkołę podstawową,

3.nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać,

4.egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.


Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

 1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,
 2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

24 maja 2022 r. - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

25 maja 2022 r. - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

26 maja 2022 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2.Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.

3.Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).

4.Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

5.Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

6.Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.

7.Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki, egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych poniżej:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy uczniów:
 2. słabosłyszących i niesłyszących
 3. słabowidzących i niewidomych
 4. z niepełnosprawnością ruchową
 5. z afazją
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym

2.zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza dotyczy uczniów:
a. z czasową niesprawnością rąk

 1. z przewlekłymi chorobami
 2. chorzy lub niesprawni czasowo.

3.opinia rady pedagogicznej dotyczy uczniów:

 1. którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 2. którzy mają trudności adaptacyjne związane z kształceniem za granicą
 3. z zaburzeniami komunikacji językowej (cudzoziemcy)

4.opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dotyczy uczniów:
a. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
b z zaburzeniami komunikacji językowej

5.orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dotyczy uczniów:

 1. z chorobami przewlekłymi

WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY

 1. do 30 września - rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
 2. a) wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 3. do ok. 24 lutego (3 miesiące przed egzaminem) rodzice mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września
  3. nie później niż do 15 października - rodzice dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektorowi szkoły. (Jeżeli dokument został wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu).
  4. do 28 września - Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 4. Nie później niż do 22 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 22 listopada - dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

  Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE
E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022.pdf (cke.gov.pl)

E8 Komunikat o dostosowaniach 2022.pdf (cke.gov.pl)

E8 2022 Informacja.pdf (cke.gov.pl)