112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Rzecznik Praw Ucznia

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Zadania Rzecznika Praw Ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach

 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 • Mediacja między stronami konfliktu.
 • Doradzanie uczniom jak korzystać z praw i uszanować prawa innych.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym.
 • Środki działania Rzecznika:
 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. 

image.php

I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w naszej szkole rok szkolny 2014/2015

II Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - rok szkolny 2015/2016

III Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - rok szkolny 2016/2017

IV Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - rok szkolny 2017/2018

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
O czym uczeń wiedzieć powinien:
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 Pamiętaj!

W każdym przypadku zwracasz się do osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

MOŻESZ  POROZMAWIAĆ Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

 • Małgorzata Walasik (budynek przy ul. Reymonta)
 • Aleksandra Śmietanka (budynek przy ul. Rzemieślniczej)
 • rzecznik ucznia