112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Siła drzemie w indywidualizacji

„Siła drzemie w indywidualizacji” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

 

Zobacz Galerię projektu - TUTAJ

 

Trudności dydaktyczne stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiągnięciu przez nie sukcesów szkolnych. Eliminacja zidentyfikowanych przez zespół nauczycieli barier w dostępie do edukacji na pierwszym etapie jest niezwykle istotna z punktu poprawy jakości pracy szkoły, a co za tym idzie wzrost efektów kształcenia. Dzieci z problemami potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w szkole. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczenia szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi życiowej. Projekt będzie miał również wpływ na podmioty inne niż grupa docelowa. Jego realizacja przełoży się bowiem na zwiększenie u rodziców oraz nauczycieli świadomości z korzyści, jakie wynikają z pogłębiania procesu indywidualizacji nauczania i wychowania.

Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III naszej szkoły dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych jak również doposażenie bazy dydaktycznej.

Cele projektu będą realizowane na następujących zajęciach:
- dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- gimnastyce korekcyjnej;

W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć, umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę z uczniami.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Koordynator szkolny mgr Małgorzata Jaszczyk

logo