112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Ciekawi świata

INNOWACJA PROGRAMOWO - METODYCZNALOGO CIEKAWI

Rozwijanie młodych osobowości współczesnego świata zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych szkoły. Czas pobytu uczniów w szkole jest najlepszym momentem do świadomego kształtowania ich właściwych postaw. Mamy wiele okazji, aby rozbudzać wśród dzieci wrażliwość, wyzwalać ich aktywność, ale przede wszystkim rozwijać ich osobowość poznawczą i wdrażać do rozwiązywania zadań nietypowych i oryginalnych.

Odbywać się to może poprzez kontakt ze światem roślin i zwierząt oraz z przyrodą nieożywioną, a także naukę dostrzegania, przeżywania i chęci obcowania z pięknem przyrody. Uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony przyrody powoduje wzrost ich świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i sprawia, że właściwie będą reagować na nieodpowiednie zachowania innych ludzi.

Istotnym jest również w kształtowaniu młodych osobowości zdolność logicznego myślenia, doskonalenie pamięci, umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł oraz rozwiązywanie problemów z życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy. Dlatego też postanowiliśmy zainteresować uczniów naukami matematyczno-przyrodniczo-komputerowymi z naciskiem na wyrabianie u nich nawyku systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Liczymy, że nasi uczniowie będą dzięki planowanym działaniom inaczej myśleć, odczuwać, wartościować, dostrzegać potrzebą własnego rozwoju i nabędą umiejętności pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Chcemy w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat matematyki, przyrody, komputerów, zapoznawać je ze zjawiskami i zależnościami, uświadomić, że są częścią świata, jednym z jego elementów.

Innowacji pedagogicznej, o której mowa, jest połączeniem działań z wielu dziedzin. Jest ona również dowodem na to, że podejmowane w szkole działania są skuteczne i atrakcyjne zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. W latach 2014/2015 i 2015/2016 w placówce realizowana były innowacje pedagogiczne pt. "Jestem częścią przyrody" i „Przyroda – wielka przygoda”, a projekt innowacji opisywany w bieżącym dokumencie jest wynikiem doświadczeń zdobytych w poprzednim latach.

Zależy nam, aby każdy uczeń naszej szkoły chciał i potrafił dbać o otaczający go świat i czerpać z niego jak najwięcej, a wychowany w takim duchu będzie "zarażał" swoimi poglądami najbliższych. Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę wykraczającą poza treści programowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele postrzegali nasze działania jako celowe i konieczne, dlatego zapraszamy do realizacji tej innowacji wszystkich uczniów klas IV-VI.

Wyżej wymieniona innowacja ma na celu kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata, współzależnością w tym świecie i poczuciem więzi, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za środowisko szczególnie w najbliższej okolicy. Jednak jej głównym celem jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi: matematyką, przyrodą, zajęciami technicznymi, zajęciami komputerowymi oraz rozwijanie postawy twórczej uczniów. W związku z powyższym wydało nam się konieczne odejście od stereotypowego myślenia i scalanie treści z wybranych przedmiotów, dzięki czemu wdrożymy uczniów do samodzielnego rozumowania i wyciągania wniosków.
Innowacja „Ciekawi świata” – to propozycje konkursów, wycieczek, akcji, podczas których uczniowie będą mogli pozyskać nową wiedzę oraz wykazać się w niekonwencjonalny sposób już posiądą wiedzą matematyczną, przyrodniczą, techniczną i informatyczną.

PSP nr 1 im. KEN zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do planowania działań innowacyjnych. Dysponuje niezbędną bazą materiałową (pracownie, pomoce dydaktyczne, biblioteka).


Zespół autorski innowacji pedagogicznej pt. „Ciekawi świata" tworzą:

  • mgr Bożena Leśnowolska - nauczyciel przyrody; staż pracy - 22 lata, nauczyciel dyplomowany; wychowawca klasy IV;
  • mgr Agnieszka Czech - nauczyciel języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolnej; staż pracy – 13 lat, nauczyciel dyplomowany; wychowawca klasy II;
  • mgr Sylwia Greliak - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, staż pracy - 15 lat, nauczyciel mianowany, wychowawca klasy VI;
  • mgr Elżbieta Siedlecka - nauczyciel przyrody, staż pracy - 26 lat, nauczyciel dyplomowany; wychowawca klasy V;
  • mgr Honorata Maciejewska - nauczyciel matematyki i zajęć technicznych, staż pracy 27 lat, nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy VI.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACJI

Treści zawarte w omawianej innowacji uczą szacunku do człowieka, dla przyrody jako całości, służą rozwijaniu własnej odpowiedzialności, przekonują do potrzeby reakcji na problemy oraz dają pomysły na ich rozwiązywanie. Metody i formy pracy zaproponowane  przez autorów innowacji mają związek z dużą aktywnością dzieci w wieku szkolnym i będą dla nich atrakcyjne.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W RAMACH INNOWACJI: