112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ).

§ 1

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.
5. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
6. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
7. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog, logopedzi, terapeuci pedagogiczni zwani dalej specjalistami.
8. Rodzic/opiekun prawny dostarcza opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do sekretariatu szkoły.
9. W dokumentacji pedagoga szkolnego pozostaje oryginał opinii/orzeczenia.
10. Wychowawca klasy analizuje dokument, wskazania do pracy z uczniem i zapoznaje zespół nauczycieli uczących w danej klasie z zaleceniami Poradni.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów
b) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi zwanymi dalej poradniami
c) placówkami doskonalenia nauczycieli
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
12. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia
b) rodziców ucznia
c) dyrektora szkoły
d) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
e) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem
f) pielęgniarki szkolnej
g) asystenta edukacji romskiej
h) pomocy nauczyciela
i) pracownika socjalnego
j) asystenta rodziny
k) kuratora sądowego


§ 2
FORMY UDZIELANEJ POMOCY

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:
a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb
b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania
c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych
d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia
2. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
c) zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
d) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, o charakterze terapeutycznym
3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 2.1 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.


§ 2.2 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
5. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia tą formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 2.3 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
3. Zajęcia trwają 60 minut.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
5. Zajęcia logopedyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
6. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologiczni- pedagogicznej.


§ 2.4 ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE

1. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
3. Zajęcia trwają 60 minut.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
5. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
6. Udział ucznia w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


§ 3
DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

1. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.


§ 4
ZADANIA DYREKTORA

1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.


§ 5
ZADANIA WYCHOWAWCY

1. Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni.
2. Informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Odnotowuje w dzienniku klasowym rodzaj dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów.
4. Sporządza listę uczniów swojej klasy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
5. Listę uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną przekazuje do pedagoga szkolnego do 15 września każdego roku szkolnego.
6. Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, specjalistami,
7. Informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane.


§ 6
ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 7
ZADANIA LOGOPEDY

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
2. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
3. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania zaburzeń.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 8
ZADANIA TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szkole należy w szczególności:
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów
5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 9
TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
2. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.
3. Zadania zespołu:
a) Planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno -pedagogicznej .
b) Opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny po dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
c) Dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej raz w roku szkolnym do 30 września.
4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.