112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Światowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

kampaniaMoi Drodzy, w tym roku przyłączamy się do Światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży przy współpracy z Fundacją PO DRUGIE. Jest to kampania, która objęła swym zasięgiem wszystkie kontynenty i wszystkie państwa i ma na celu uświadomienie definicji, skali oraz różnorodności zjawiska przemocy

 Autorem światowej kampanii jest Woman's World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka, ponieważ kampania ma charakter ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć lepiej i więcej.

W ramach działań Fundacja PO DRUGIE ogłasza konkurs literacki pt. "Mistrzowie Świata". Prace literackie powinny:

- przedstawiać historię osoby, która przezwyciężyła przemoc – może to być opowieść o kimś, kto odszedł od sprawcy, znalazł siły, by powiedzieć dość, może to być również opowieść o kimś, kto zaprzestał stosowania przemocy;


- przedstawiać prawdziwe zdarzenia;

- pokazywać, że człowiek może zmienić swoje życie na każdym etapie i zostać mistrzem świata!

 

Wszystkie prace proszę przekazać do koordynatorów konkursu: Pani Kamili Maziarz, Pani Eweliny Miziołek, Pani Anny Stefanik-Chochlewicz do 12 listopada wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica formularzem zgłoszenia. 

Konkurs przeznaczony jest dla klas I-VIII. Uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie z zachowania oraz dyplomy.

 

REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZOWIE ŚWIATA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs literacki „Mistrzowie Świata” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Fundację po DRUGIE.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik oraz jego opiekun prawny powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Celem Konkursu jest przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
 6. W konkursie mogą brać udział dzieci (za zgodą opiekunów prawnych) oraz dorośli.
 7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 opowieść. Dopuszcza się nadsyłanie tylko prac własnego autorstwa.
 2. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną w formacie pliku WORD załączonym do maila.

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie maila należy wpisać: konkurs mistrzowie świata.

 1. W treści maila należy podać dane autora (imię, nazwisko, wiek) oraz numer kontaktowy i adres mailowy.
 2. Do prac napisanych przez osoby niepełnoletnie należy załączyć skan zgody opiekuna prawnego.

TERMINARZ

 1. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 listopada 2019 roku (decyduje data dostarczenia maila).
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 14 grudnia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie: www.podrugie.pl oraz na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/19dni/

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (anonimowo[1]) na stronie Fundacji po DRUGIE i zarządzanych przez organizację profilach w mediach społecznościowych; w szczególności na profilu facebookowym Mistrzowie Świata - https://www.facebook.com/groups/2461707774052872/
 2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (anonimowo) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2 przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów i ich opiekunów prawnych.

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja po DRUGIE z siedzibą w Warszawie, 00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 4

MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:

- poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- poczty tradycyjnej: Fundacja po DRUGIE, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.

 1. Udział w Konkursie

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek, a w przypadku zwycięzców data urodzenia, nr PESEL oraz imię i nazwisko, nr PESEL oraz data urodzenia osoby uczestniczącej w rejsie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: udział w Konkursie.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Publikacja prac na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach społecznościowych Administratora

Dane osobowe: brak

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania

Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.

Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane dotyczą.

4 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), data urodzenia zwycięzcy i uczestnika rejsu, adres korespondencyjny.

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe.

Źródła danych osobowych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub Uczestnika Konkursu.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator przetwarza jego dane osobowe.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani (mowa o opiekunach prawnych) prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub
  • kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia
 • skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
 • podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
 • z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do usunięcia danych osobowych,
tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;

 gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

 przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo Administrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości Administrator postara się udostępnić dane we wskazanym formacie. Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać przeniesienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik (opiekun prawny uczestnika) poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
 2. a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
 3. b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
 4. c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
 5. d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 6. e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 7. f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
 8. g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci

Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 1. Uczestnik (opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację prac na:

- stronach internetowych administrowanych przez Organizatora,

- w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Partnerów Konkursu i Patronów Medialnych Konkursu oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu promocji, informacji i reklamy konkursu i wystawy.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż prace nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą pracę

 1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik (opiekun prawny) Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

[1]     Prace literackie będą publikowane anonimowo, ze względu na temat konkursu, niemniej nazwiska osób nagrodzonych zostaną podane na stronie internetowej Fundacji po DRUGIE i w mediach społecznościowych (bez przypisania ich do konkretnych prac literackich).