112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

ZARAŻENI ROWEREM – ZAINSPIROWANI MALCZEWSKIM

KonkursREGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-ROWEROWEGO „ZARAŻENI ROWEREM – ZAINSPIROWANI MALCZEWSKIM” pod Honorowym Patronatem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

 • Organizator Konkursu:

               Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu,

               Partnerzy

               Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,

               Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Cele Konkursu:

- Popularyzacja przepisów i zasad podczas jazdy rowerem. Zachęcenie jak największej liczby uczniów do bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym oraz ukazanie korzyści dla zdrowia i środowiska, rower jako ekologiczny środek transportu i wypoczynku.

- Kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

- Kształtowanie poczucia polskości, uwrażliwienie na piękno ojczystego krajobrazu

i znajomości rodzimego folkloru.

- Zainteresowanie twórczością artystyczną polskiego malarza i rysownika, Jacka Malczewskiego (urodzonego w Radomiu).

- Rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 • Adresaci Konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I – VIII:

             I grupa – uczniowie klas I-III,

             II grupa – uczniowie klas IV-VI,

             III grupa – uczniowie klas VII-VIII.

 • Wymagania konkursowe:

- Wykonanie pracy plastycznej „Autoportret z rowerem” będącej reportażem z rowerowej wycieczki, gdzie rower jest symbolem podróży wtopiony w nasz ojczysty krajobraz

z uwzględnieniem wydarzeń ludowych czy historycznych.

Np. przedstawienie siebie w stroju ludowym lub jego elementu danego regionu.

- Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do twórczości artystycznej Jacka Malczewskiego, np.: jego cykli biograficznych „Moje życie”, które są duchowym doświadczeniem twórcy i opowiedziane językiem symboli oraz dostrzeganie autobiograficznego kontekstu w dziełach malarza.

- Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie na papierze technicznym

w wybranej technice malarskiej (farby plakatowe, akwarelowe, pastele olejne)

z uwzględnieniem walorów naturalnych krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności przyrodniczej naszej ojczyzny:

       I grupa: format pracy A4,

       II i III grupa: format pracy A3.

 • Składanie prac
 1. Prace konkursowe należy składać do dnia 25 maja 2021 roku

w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom z dopiskiem KONKURS (datą złożenia pracy konkursowej będzie data stempla pocztowego).

 1. Składane Prace konkursowe muszą zawierać formularz zgłoszenia, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1)
 2. Praca powinna być na odwrocie opatrzona czytelnym i trwale połączonym
  z pracą podpisem zawierającym:

- Imię i nazwisko

- Klasę

- Nazwę szkoły

- Adres korespondencyjny

- Imię i nazwisko opiekuna

- Telefon kontaktowy

 1. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.
 2. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: merytoryki, walorów estetycznych i plastycznych. Oceniane będą prace tylko wykonane techniką malarską (przy użyciu farb).
 3. Prace konkursowe złożone po terminie, a tak że składane w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie i nie będą oceniane.
 4. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie nie będą zwracane ich autorom,
  a wybrane przez Organizatora prace zostaną zaprezentowane podczas dedykowanej wystawy na stronie internetowej Organizatora lub Partnerów Konkursu.

Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a tak że ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

 • Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje przyznanie Uczestnikom - autorom najwyżej ocenionych prac

nagrody rzeczowe I, II i III stopnia w każdej z kategorii wiekowych, oraz przyznanie

wyróżnień.

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla

wszystkich Uczestników konkursu.

Wyniki konkursu opublikowane będą:

- na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu

- w mediach społecznościowych powiązanych z organizatorem o partnerami Konkursu.

 • Inne

Organizator zastrzega, że złożone Prace konkursowe bez podpisanego załącznika
o którym mowa w punkcie 5 regulaminu nie będą brały udział u w konkursie i nie będą oceniane.

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zostają złożone następujące oświadczenia:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o przysługujących wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich

do nadesłanej Pracy konkursowej,

- oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi i Partnerom Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne udostępnianie Pracy konkursowej przez Organizatora i Partnerów Konkursu na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką na obróbkę redakcyjną i komputerową, w tym do wydawania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej oraz innych materiałów promocyjnych.

Wykorzystane przez Organizatora i Partnerów Prace konkursowe, w tym w ramach udzielonej licencji będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.

Zgłoszone Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie
w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zwanego dalej RODO, informujemy, że Administratorem Danych Osobowych udostępnionych
w ramach konkursu plastycznego „ZARAŻENI ROWEREM – ZAINSPIROWANI MALCZEWSKIM” jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu,
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom.

Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe

Inspektora Ochrony Danych: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody,
w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zakres danych tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, imię i nazwisko opiekuna, telefon, klasa i nazwa szkoły, organizator wykorzysta wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji konkursu.

W każdym momencie rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu, posiada prawo

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuję w formie pisemnej przesłanej na adres Administratora Danych lub poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 dane

osobowe mogą być udostępniane w celach promocyjnych na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu, portalach społecznościowych lub w prasie lokalnej.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji

międzynarodowej. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji , ani profilowanie.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania
np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

Rodzic lub opiekun prawny uczestników konkursu, ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jacek Malczewski

Malarz i rysownik, czołowy reprezentant Młodej Polski, zwany ojcem symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Urodzony 15 lipca 1854 roku w Radomiu, zmarł 8 października 1929 roku w Krakowie.

Jeden z najwybitniejszych uznanych artystów w historii polskiej sztuki. Na początku lat 90. XIX wieku swoją twórczością zainicjował w młodopolskim malarstwie nurt symbolizmu, pobudzając zarazem odrodzenie romantycznej tradycji. Zasadniczy wpływ na kształtowanie się światopoglądu i osobowości Malczewskiego wywarł jego ojciec, Julian, który wpoił synowi idee patriotyzmu i narodowego mesjanizmu wyrażone najpełniej w polskiej literaturze romantycznej.

Poczucie polskości, wrażliwość na piękno ojczystego krajobrazu i znajomość rodzimego folkloru ugruntował paroletni (1867-1871) pobyt Malczewskiego w majątku wuja Feliksa Karczewskiego w Wielgiem, gdzie opiekę pedagogiczną sprawował nad nim Adolf Dygasiński (przyszły pisarz i publicysta).

Na kształtowanie osobowości Malczewskiego miało zasadniczy wpływ wychowanie w klasycznej tradycji kultury łacińskiej, mocne zakorzenienie w historii własnego narodu oraz religijność wyniesiona z rodzinnego domu.

Artysta swobodnie czerpał z bogatej ikonografii sztuki i kultury antycznej oraz chrześcijańskiej, włączając ich elementy do własnego symbolicznego języka. Również chętnie odwoływał się do świata rodzinnych baśni i legend, jak też do poezji polskich romantyków. W swych malarskich interpretacjach literackich i bajkowych motywów nigdy nie był dosłowny, traktując źródła jako impuls dla niepohamowanej gry wyobraźni. Świadomie mieszał fantastykę z rzeczywistością, co jest szczególnie uderzające w portretach. Umieszczając w rozbudowanych tłach symbole, dostarczał klucza do odczytania psychologicznych wizerunków swoich modeli. Fantastycznymi postaciami z mitologii, ale jakby oswojonymi, zaludniał krajobrazy mające odniesienie do stron związanych z jego dzieciństwem bądź późniejszym życiem.

Autobiograficzny, wspomnieniowy i rozrachunkowy nurt twórczości Malczewskiego znalazł swą kulminację w cyklu „Moje życie” (1914-1920), w którym motyw szczęśliwego dzieciństwa wiąże się nierozerwalnie ze świadomością schyłku życia i refleksją nad tym, co drogę życiową wypełniało.

Splatanie się pamięci wizualnej z emocjami powoduje, że ukazany wycinkowo

w dziewięciu obrazach pejzaż rodzinnego majątku w Wielgiem stanowi kwintesencję polskiego krajobrazu.

Źródło informacji strona internetowa: www. culture.pl/pl/tworca/jacek-malczewski