112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Regulamin konkursu profilaktycznego na spot pt. „Nie hejtuję - reaguję”

Obraz1Konkurs realizuje następujące cele:

propagowanie wrażliwości na drugiego człowieka, kształtowanie postaw tolerancji wśród dzieci i młodzieży jako przyszłych pokoleń tworzących społeczność;

zwrócenie uwagi na skalę zjawiska hejtu i mowy nienawiści oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tej tematyki, wśród społeczeństwa;

konieczność przeciwdziałania zjawisku hejtu przez promowanie aktywnej, opartej
na gotowości do pomocy, tolerancyjnej oraz wspierającej postawy;

popularyzacja działań twórczych i kreatywnych na rzecz drugiego człowieka;

zachęcanie uczestników Konkursu do aktywności oraz próby własnej interpretacji zjawiska hejtu w tematyce konkursowej.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Praca konkursowa (spot) może być przygotowana przez drużynę składającą
     się maksymalnie z 3 osób (Uczestników).

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest realizacja spotu prewencyjnego – ujętego w formie multimedialnej. Maksymalna długość filmu to 5 minut. Spoty, które przekroczą 5 minut zostaną odrzucone.

Spot można wykonać dowolną techniką przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamera, oprogramowanie do animacji, itp.

Tematy prac (spotów) mają mieć charakter informacyjno-edukacyjny i dotyczyć tematyki hejtu oraz przeciwdziałaniu temu zjawisku.

PRACA KONKURSOWA – SPOT/FILMIK

Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny i ciekawy sposób - w formie spotu - przedstawić treść tematu konkursu, o której mowa w pkt. 3 ust. 3 Regulaminu.

Zgłoszona do konkursu praca musi stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, zgodną
z tematyką Konkursu.

Zgłoszona praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich przysługujących takim osobom, ani naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgłoszona praca musi być zgodna z normami obyczajowymi, nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obelżywe, czy wulgarne.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne
oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką Konkursu.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Prace konkursowe, utrwalone na nośniku elektronicznym lub płycie DVD podpisane muszą być złożone do dnia 05 kwietnia 2024 r. do Pani Magdaleny Wąsik (psycholog) pokój 16A lub Pani Eweliny Miziołek (pedagog) pokój 11A.

Uczestnicy Konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez
np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu poświadcza, że Uczestnicy posiadają pełnię praw autorskich
do zgłoszonej pracy, a sama praca nie narusza praw innych osób.

PRACA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa.

Komisja konkursowa wyłoni najbardziej oryginalne i ciekawe prace (spoty), poruszające problem hejtu oraz przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Trzy najlepsze pracę zostaną uhonorowane – nagrodą rzeczową oraz dyplomem.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i ocenę z zachowania.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU !!!!!!

Organizatorzy:

Ewelina Miziołek

Magdalena Wąsik