112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Z kulturą i historią na Ty

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Z kulturą i historią na TY”.

 

Autorzy:

Izabela Kiraga, Katarzyna Piechota, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Joanna Górnik, Marta Mikulec, Agata Kowalczyk

„Z kulturą i historią na TY” – innowacja programowa w zakresie języka polskiego                 i historii, wzbogacona o treści związane z kinem, teatrem, jego historią i rozwojem.

Autorzy innowacji: Katarzyna Piechota, Izabela Kiraga, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Joanna Górnik, Marta Mikulec, Agata Kowalczyk.

Miejsce wdrażania innowacji:Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

Zasięg innowacji:   uczniowie klas IV-VIII PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach

Przedmioty:   język polski, historia

I.SPOSÓB RELIZACJI

Innowacja pedagogiczna „Z kulturą i historią na TY” jest propozycją rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej, historycznej   i artystycznej. W drożenie jej nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

Treści innowacji realizowane będą na lekcjach języka polskiego ,w czasie wolnym    od zajęć, w czasie zajęć dodatkowych, na których uczniowie przygotowywać się będą   do akademii, inscenizacji, konkursów.

 1. OPIS INNOWACJI

Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą, historią, teatrem, świadomy odbiór tej formy kultury, przybliżenie zagadnień związanych z teatrem, muzeami, kinami. Ważnym wymiarem podejmowanych działań innowacyjnych ma być wzbogacenie ucznia w takie wartości: wrażliwość , wyobraźnia, aktywność i otwartość.

Wprowadzana innowacja pozwoli uczniom na rozwijanie tzw. umiejętności miękkich: kreatywności, asertywności. Nauczy samodyscypliny, zarządzania sobą w czasie oraz współdziałania w grupie. Poprzez działanie uczniowie będą uczyli się odpowiedzialności za pracę własną, jak również całego zespołu.

Różnorodność form i możliwości, jakie stwarza edukacja teatralna i historyczna pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, jak również uczniów nieśmiałych,w których drzemie ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, lękiem  i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności.

Zabawa w teatr, wcielanie się w różne role, przeżywanie doświadczeń ludzkich następstw podjętych decyzji, ukaże uczniom system wartości uniwersalnych, powszechnie uznawanych w kulturze i tradycji.

III. CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o teatrze, muzeach
 • rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim, konstruowanie poprawnych wypowiedzi pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego
 • rozwijanie kreatywności
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości
 • zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania
 • wyrabianie nawyków do świadomego uczestnictwa w kulturze
 • kształtowanie wrażliwości na kulturę i historię Polski
 • poznanie dziejów naszej Ojczyzny

Cele szczegółowe:

UCZEŃ:

 • rozumie pojęcia i terminy związane z teatrem, muzeami, kinem
 • poprawnie posługuje się językiem literackim
 • aktywnie uczestniczy w spektaklach i widowiskach teatralnych
 • inscenizuje utwory literackie
 • rozwijane pozytywnych cech charakteru, takich jak, np. tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność, pomysłowość
 • rozwija umiejętności miękkie
 • poznanie miejsc historycznych związanych z historią i dziedzictwem narodowym
 • poznanie miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym dla naszego państwa
 1. FORMY PRACY
 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca zespołowa
 1. METODY PRACY
 • wycieczki,
 • zajęcia warsztatowe,
 • lekcje muzealne,
 • działania praktycznego,
 • doświadczeń i eksperymentowania,
 • pokazu i obserwacji,
 • ekspresyjna

VI.TEMATYKA ZAJĘĆ

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

Lp.

Działania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Udział w 8.edycji ogólnopolskiej akcji: Narodowe Czytanie

9-20 września

2019

M.Mikulec

J.Górnik

2.

Przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości

Listopad

2019

I.Kiraga, M.Jakubowska

K.Piechota,M.Kiech

A.Kowalczyk

3.

Przygotowanie Dnia Języka Polskiego

Luty 2020

Nauczyciele poloniści

4.

Obchody Dnia Teatru:

-przygotowanie przedstawienia dla uczniów klas I

- konkurs wiedzy teatralnej

Marzec /kwiecień 2020

M.Piechota, I.Kiraga

M.Jakubowska

5.

Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kwiecień 2020

J. Górnik, M. Mikulec, A.Kowalczyk

6.

Wyjazdy do teatru w Warszawie

Wg harmonogramu imprez

K. Piechota, I.Kiraga, M. Jakubowska

7.

Wyjazd uczniów klas VII do Teatru W Radomiu na spektakl „Dziady” i „Balladyna”.

Październik 2019

I.Kiraga, M. Jakubowska

M. Kiech

8.

Udział uczniów klas VI-VIII w lekcjach muzealnych i wyjazdach do: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Historii Żydów Polin, Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowego, Sejmu i Senatu.

I i II semestr roku szkolnego 2019/2020

M.Kiech, I.Kiraga, M.Jakubowska, K. Piechota

9.

Kontynuacja i udział uczniów kl.V i VI w Akademia Filmowa. Wyjazdy kina Helios w Radomiu

rok szkolny 2019/2020

A.Komisarczuk, B.Witkowska, E.Pawlak, K.Piechota

10.

Wycieczka do Warszawy –‘Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Wyjazd uczniów kl.VII do kina Helios w Radomiu na film „Piłsudski” .

Wrzesień/ październik

2019

M.Kiech, I.Kiraga, M.Jakubowska

VII. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej autorzy innowacji przeprowadzą ankietę ewaluacyjną, rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, rozmowy z rodzicami

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoli oceni stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu i udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. SPODZIEWANE EFEKTY:

 • świadomy odbiór tekstów kultury
 • zdobywanie nowych doświadczeń
 • przezwyciężanie nieśmiałości
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuki i kultury
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Przezwyciężanie lęku przed wystąpieniem publicznym
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych i poszerzanie wiedzy o historii Polski
 • Prezentowanie efektów pracy na forum klas, szkoły, na wystawach dla rodziców